Sizing

Mini Pillow measures 12" x 16"

Euro Pillow measures 26" x 26"

Standard Pillow measures 20" x 26"

King Pillow measures 20" x 36"